ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η εταιρία μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις εγκαταστασεις υγραερίου.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι κατωτέρω προδιαγραφές έχουν σκοπό να παρέχουν οδηγίες για την διαμόρφωση , σχεδίαση , κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 25 – 300 mbar.

Γενικώς ισχύει ο Τεχνικός Κανονισμός « Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar » , ΦΕΚ 963/Β/15/7/2003 .

Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού και ιδιαιτέρως όσον αφορά στα παρακάτω σημεία :
α. Τοποθέτηση και ρύθμιση ασφαλιστικών διατάξεων έναντι υπέρβασης πίεσης
β. Τοποθέτηση κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας  
γ. Επιτρεπόμενη πτώση πίεσης και μέγιστη ταχύτητα κατά τη ροή αερίου
δ. Απαιτήσεις αερισμού των χώρων εγκατάστασης καυστήρων φυσικού αερίου
ε. Έλεγχο , δοκιμή και χρήση των εγκαταστάσεων του αερίου
στ. Λειτουργία και συντήρηση

Το δίκτυο της εγκατάστασης του αερίου χωρίζεται σε δύο τμήματα :
α. Υπόγειες σωληνώσεις
β. Υπέργειες σωληνώσεις

2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

2.1 Υπόγειες σωληνώσεις

α.      Γενικά
Για το υπόγειο τμήμα του σωλήνα παροχής χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες (μαύροι σιδηροσωλήνες με ραφή) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM με συγκολλητές συνδέσεις  (βλέπε Πίνακα 1).
Τα εξαρτήματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10253-1.

Σε περιπτώσεις υπόγειας όδευσης μήκους μεγαλυτέρου των 5m θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) , μέσης πυκνότητας , σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1555 (βλέπε Πίνακα 2).Ο τύπος του σωλήνα θα είναι ΡΕ 80 , η πίεση σχεδιασμού 4 bar (χρήση φυσικού αερίου) και ο λόγος εξωτερικής διαμέτρου προς πάχος τοιχώματος SDR = 11 .

Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης διαβρωτικών υλικών (απορρυπαντικών) ή βαρέων υδρογονανθράκων στο έδαφος .

Τα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σταματούν τουλάχιστον 1m από το κτίριο και ο σωλήνας εισόδου στο κτίριο είναι μεταλλικός. Η σύνδεση του σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με τον μεταλλικό σωλήνα γίνεται μέσω μεταλλοπλαστικού συνδέσμου (ΡΕ-ST) (μεταλλοπλαστικοί σύνδεσμοι).

Οι συνδέσεις μεταξύ των σωλήνων ΡΕ και με τα εξαρτήματα τους θα είναι συγκολλητές (συγκόλληση ηλεκτροσύντηξης) , με ηλεκτρομούφες ΡΕ sdr 11 , σύμφωνα με τις Προδιαγραφές.

Για τα υπόγεια δίκτυα όπου δεν θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή μαύροι σιδηροσωλήνες με ραφή , μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ANSI B.36.10 ,  με ποιότητα υλικού API 5L Gr-B/ASTM A-106 Gr-B , πάχους SCH STD (SCH 40) (βλέπε Πίνακα 3).

Τα εξαρτήματα θα είναι συγκολλητά 3000 lbs , A 105 Socket Weld ή ASA ASTM A234 WPB , πάχους SCH STD .

β.      Όδευση σωληνώσεων
Τα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων οδεύουν σε θέσεις και βάθη , τα οποία παρέχουν προστασία από διελεύσεις οχημάτων. Το ελάχιστο βάθος της τάφρου είναι 50 cm. η υπόγεια διαδρομή των σωλήνων επιλέγεται έτσι , ώστε η μελλοντική συντήρηση και επιθεώρηση να γίνεται με εύκολο τρόπο.

Οι σωλήνες που βρίσκονται μέσα σε τάφρο περιβάλλονται με στρώση τουλάχιστον 10 cm , από υλικά επίχωσης κατάλληλης κοκκομετρίας για τη μηχανική αντοχή της επιφάνειας των σωλήνων ή της μόνωσης (π.χ. άμμος λατομείου) . Στο υπόλοιπο τμήμα η τάφρος επιχώνεται με υλικά εκσκαφής. Για το απαιτούμενο βάθος και πλάτος της τάφρου , τον τρόπο πλήρωσης κλπ. , ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 5.3.1 του Τεχνικού Κανονισμού καθώς και τα προβλεπόμενα στους κώδικες πρακτικής των ΕΠΑ (π.χ. συμπύκνωση κατά Proctor 95% κλπ.).

Τα υπόλοιπα δίκτυα αερίου πρέπει να επισημαίνονται καθ’ όλο το μήκος με πλαστικό πλέγμα χρώματος κίτρινου , το οποίο τοποθετείται περίπου 0,30 m πάνω από τους σωλήνες. Οι σωληνώσεις εντός εδάφους πρέπει να αποτυπώνονται σε φυλασσόμενα κατάλληλα σχέδια.

γ.      Μέθοδοι σύνδεσης
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων κατασκευάζονται με όσον το δυνατόν λιγότερα σημεία σύνδεσης με συγκόλληση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15607).

Εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές συγκολλήσεων (Welding Procedure Specification – WPS) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 288 .

Οι συγκολλήσεις γίνονται με δύο τουλάχιστον περάσματα (κορδόνια). Τα πρόσθετα υλικά των συγκολλήσεων θα ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 440 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 544 για να είναι συμβατά τόσο προς το βασικό υλικό όσο και μεταξύ τους , ώστε να είναι εγγυημένες οι απαιτούμενες ιδιότητες της συγκολλητής σύνδεσης.
Οι συγκολλήσεις των σωλήνων ,  πρέπει να εκτελούνται μόνο από πιστοποιημένους τεχνίτες συγκολλήσεων , αξιολογημένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 .

Φλάντζες και κοχλιώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για σύνδεση οργάνων.

δ.      Αντιδιαβρωτική προστασία
Τα δίκτυα σωληνώσεων προστατεύονται έναντι διάβρωσης με επιφανειακή προστασία σωλήνων και εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων και όλων των συνδέσμων. Για δίκτυα σωληνώσεων εντός του εδάφους από χάλυβα , πρέπει να γίνεται επιφανειακή προστασία ως  εξής :
Εργοστασιακή προστασία χαλυβδοσωλήνων
– με περίβλημα ΡΕ κατά DIN 30670

Εργοστασιακή προστασία χαλυβδοσωλήνων , εξαρτημάτων και συγκολλήσεων
– με προστατευτικούς επιδέσμους κατά DIN 30672
Το είδος της προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το DIN 30675.

ε.      Μονωτικά στοιχεία

Κατά την είσοδο και έξοδο σωλήνωσης αερίου στο έδαφος , το υπόγειο τμήμα της μονώνεται ηλεκτρικά με τη χρησιμοποίηση μονωτικών (διηλεκτρικών συνδέσμων) στοιχείων.

Σε αγωγούς μεταλλικούς εντός εδάφους με μήκος μεγαλύτερο από 5 m πρέπει μέσα στα κτίρια κοντά στην αποφρακτική διάταξη της παραγράφου 5.3.3 του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 963/Β/15-7-03) να ενσωματωθεί ένα μονωτικό στοιχείο κατά DIN 3389. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα , ώστε να μην μπορεί να προκύψει τυχαία γεφύρωση.


2.2. Υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων

α.      Γενικά
Τα υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων κατασκευάζονται από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM (βλέπε Πίνακα 1) ή από μαύρους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/2005 MEDIUM με συγκολλητές συνδέσεις και θα προστατεύονται επιφανειακά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά έναντι διάβρωσης , από εξωτερικούς παράγοντες και ατμοσφαιρικές συνθήκες (βαφή με κίτρινο χρώμα).

Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας 100 ή 300 mbar ή σε περιπτώσεις που απαιτούνται διάμετροι σωλήνων μεγαλύτερες από DN 100 , τα δίκτυα θα κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ANSI B.36.10 , με ποιότητα υλικού κατά ASTM A-106 Gr. B/API 5L Gr.B και πάχος SCH STD (SCH 40).

Ο Τεχνικός Κανονισμός , πάντως , επιτρέπει τη χρήση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με κοχλιωτές συνδέσεις μέχρι τη διάμετρο DN 100.

β.      Προστασία της επιφάνειας των σωληνώσεων
(Για μαύρους σιδηροσωλήνες ή χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή)
Η προετοιμασία για την προστασία της επιφάνειας σωληνώσεων περιλαμβάνει καθαρισμό , απομάκρυνση ρινισμάτων και σκουριάς.
Επικάλυψη της επιφάνειας με βαφή αντισκωριακής προστασίας.
Επικάλυψη της επιφάνειας με επικαλυπτική ανθεκτική βαφή.

Η προετοιμασία μπορεί να γίνεται με αμμοβολή ή με χρησιμοποίησημηχανικών βουρτσών καθαρισμού καθώς και απομάκρυνση επιστρώματος τυχόν λιπαντικής ουσίας.
Η βαφή αντισκωριακής προστασίας μπορεί να γίνεται σε δύο στρώσεις (περίπου 60μm) με κατάλληλο για το περιβάλλον εγκατάστασης αντισκωριακό υλικό.
Η τελική βαφή σε όλα τα εξωτερικά δίκτυα αερίου γίνεται σε δύο στρώσεις (περίπου 60μm) και είναι χρώματος κίτρινου RAL 1012 κατά DIN 2403.

Πρέπει να ελέγχεται ότι η επιφανειακή προστασία έχει γίνει και στα τμήματα του δικτύου σωληνώσεων , όπου υπάρχουν στηρίγματα και άλλα εμπόδια.

Σε δίκτυα σωληνώσεων που βρίσκονται σε περιοχές με διαβρωτική ατμόσφαιρα , όπου για παράδειγμα υπάρχουν ενώσεις χλωρίου ή θείου , θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αντιδιαβρωτική προστασία από τον κατασκευαστή.

γ.      Όδευση σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις αερίου γενικά θα οδεύουν οριζόντια και κατακόρυφα.
Οι σωληνώσεις αερίου θα απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5 cm και από τα ηλεκτρικά δίκτυα 10 cm .

Στον  Πίνακα 4 (βλέπε παράγραφο 3) αναγράφονται οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων για χαλυβδοσωλήνα , χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη ότι η τοποθέτηση βαλβίδων και άλλων εξαρτημάτων απαιτεί επιπλέον στήριξη.

Σε περίπτωση όδευσης μέσω κλειστών , μη αεριζόμενων χώρων ο σωλήνας παροχής θα διέρχεται μέσα από προστατευτικό σωλήνα , ο οποίος θα τελειώνει έξω από τον χώρο και θα είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.
Σε περίπτωση εισόδου σε πυροδιαμέρισμα το διάκενο πρέπει να πληρούται με πυρανθεκτική μαστίχη.

δ.      Είσοδος στο κτίριο
Η είσοδος του σωλήνα στο κτίριο πρέπει να γίνεται μέσα από προστατευτικό σωλήνα. Το διάκενο μεταξύ αγωγού αερίου και προστατευτικού σωλήνα πρέπει να στεγανοποιείται. Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να προεξέχει και στις δύο πλευρές του τοίχου τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατός. Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε διάβρωση ή να είναι προστατευμένος έναντι διάβρωσης.

3. ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι χαλυβδοσωλήνες σε εξωτερικά δίκτυα πρέπει να στηρίζονται με στηρίγματα , τα οποία θα τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους που δεν υπερβαίνει τις μέγιστες αποστάσεις που αναγράφονται στον Πίνακα 4. Τα στηρίγματα θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία ή θα βάφονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18363 και DIN 55928.

Στον πίνακα δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι η τοποθέτηση βαλβίδων και άλλων εξαρτημάτων απαιτεί επιπλέον στήριξη , έτσι ώστε η χρήση τους να μη συνεπάγεται επιζήμιες καταπονήσεις στο δίκτυο.

Ενδεικτικοί τύποι στηριγμάτων :
Σιδηροκατασκευή HILTI σειρά ΜΚ 41. Οι σωλήνες πάνω στη σιδηροκατασκευή θα στηρίζονται με κολλάρα HILTI σειρά ΜΡ ΜΙ .

4. EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

4.1 Εξαρτήματα σωλήνων

Γενικώς ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Τεχνικό Κανονισμό.

α. Υπόγειοι σωλήνες (συγκολλητοί)
Τα εξαρτήματα των χαλυβδοσωλήνων με ραφή πρέπει να είναι συγκολλητά , από χάλυβα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10253-1 (θα υπάρχει μικρή διαφορά πάχους μεταξύ του σωλήνα και του εξαρτήματος).

Τα εξαρτήματα των χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή SCH STD πρέπει να είναι συγκολλητά , από χάλυβα κατά ASTM A 234 WPB ή 3000 lbs A 105 SW.
Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ANSI B 16.9. (Σωλήνες SCH STD).
Η πίεση σχεδίασης του εσωτερικού δικτύου θα είναι τουλάχιστον 4 bar (PN4) για σωληνώσεις ή εξοπλισμό μετά τη μετριτική διάταξη της Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).

β. Υπέργειοι σωλήνες (με κοχλιωτές συνδέσεις)
Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι από μαλακτικοποιημένο χυτοσίδηρο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή από χάλυβα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10241.
Τα σπειρώματα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 267.1 (pr EN 10266-1).

4.2.  Φλάντζες

Οι φλάντζες κατά DIN 2631 έως DIN 2635 θα είναι με συγκολλητό λαιμό από ανθρακούχο χάλυβα (πρότυπο ΕΝ 1092-1). Στη μέγιστη πίεση λειτουργίας , η καταπόνηση πρέπει να είναι μικρότερη από το 67,5 % της τάσης διαρροής. Η κλάση πίεσης των φλαντζών θα είναι ΡΝ16.

Pin It on Pinterest

Share This