ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
Για κάθε πώληση ή αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
Η μελετητική ομάδα της ANDRIANOS απαρτίζεται από έμπειρούς Μηχανικούς – Ενεργειακούς Επιθεωρητές που αναλύουν τις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου και εκδίδουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Υπόδειγμα Εντύπου Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Στοιχεία Ιδιοκτητών

Όνομα
Επώνυμο
Α.Φ.Μ
Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Pin It on Pinterest

Share This